Zasady etyczne

Redakcja Wydawnictwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

W procesie przyjmowania propozycji wydawniczych do druku opieramy się na recenzjach wewnętrznych i, w przypadku monografii o charakterze akademickim, na zewnętrznych recenzjach naukowych. Decyzje wydawnicze podejmujemy w toku dyskusji kolegialnych, zachowując standardy bezstronnej oceny i stosując kryterium wysokiej jakości publikacji. Wśród zewnętrznych recenzentów wydawnictwa są polscy i zagraniczni uczeni, wybitni specjaliści w różnych domenach badań i wiedzy zgodnych z zakresem tematycznym wydawcy. Recenzenci zobowiązani są do powiadomienia redakcji Wydawnictwa w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. W akademickiej serii wydawniczej „Nowe Historie Sztuki” stosujemy otwarty nabór, a decyzję wydawniczą podejmujemy po procedurze recenzyjnej i rekomendacji rady naukowej (więcej informacji: http://nowehistoriesztuki.pl/pl/cfp). Podpisujemy autorskie umowy licencyjne i gwarantujemy honorarium autorskie.

Zwracamy uwagę na wszelkie nieetyczne zachowania, takie jak plagiat, nieoznaczone zapożyczenie, użycie sfałszowanych informacji i danych, ponowna publikacja wydanej wcześniej pracy lub jej części itp. Jeśli mamy zasadne podejrzenie co do nieetycznego zachowania autora lub autorki, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia i podejmujmy odpowiednie kroki przewidziane w takich sytuacjach. Bierzemy pod uwagę odrzucenie tekstu w trakcie jego opracowania do publikacji, odmowę publikacji innych tekstów autora lub autorki, a także zawiadomienie jednostki naukowej autora lub autorki oraz innych instytucji naukowych, łącznie z upublicznieniem sytuacji.

Redakcja Wydawnictwa w swojej praktyce wydawniczej stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/core-practices).

Podpisaliśmy Konwencję Krakowską, dokument określający zasady współpracy między wydawcami a twórcami.

Stosujemy się również do zasad polityki prywatności (RODO). Wszystkie dane osobowe, w tym dane kontaktowe, przekazywane redakcji Wydawnictwa wykorzystywane są wyłącznie do bieżącej obsługi publikacji i kontaktu z autorami lub autorkami. Nie przekazujemy danych osobowych żadnym innym podmiotom. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://artmuseum.pl/pl/polityka-prywatnosci. Nad procedurami czuwa Inspektor Ochrony Danych Osobowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.