Formularz reklamacji

 Miejscowość, data: 

 

MUZUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

ul. Pańska 3

00-124 Warszawa

 

Imię, nazwisko: 

Adres konsumenta: 

Nr zamówienia:  

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………. (słownie: …………………………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

*niepotrzebne skreślić