Regulamin

 

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

/obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2021 r./

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów pod adresem internetowym sklep.artmuseum.pl w sklepie internetowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej Sklep), w szczególności:
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie;
 • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
 • procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Sklepu jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-124), przy ul. Pańskiej 3, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 58/2005, REGON: 140187435, NIP: 525-234-18-32, (dalej Sprzedawca).
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną (dalej Klient).
 3. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest „Konsumentem”. Każdorazowo kiedy mowa jest w Regulaminie o Kliencie należy przez to rozumieć również Konsumenta.

 

 § 2. Informacje ogólne o sklepie

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Oferta Sklepu jest ograniczona terytorialnie. Klient dokonujący zakupów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinien upewnić się czy kupowany produkt jest w jego kraju legalny i dopuszczony do obrotu.
 3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient warunków technicznych. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrom, Mozilla Firefox lub Opera. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie przeglądarek lub dostawców Internetu.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym
  w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych
  z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

§ 3.  Zakupy

 1. Złożenie zamówienia dokonywane jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • wybrać sposób dostawy (z pośród oferowanych dla danego produktu);
 • w przypadku zamówienia z dostawą – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost należy podać adres konkretnego Paczkomatu;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane elektroniczne za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@artmuseum.pl. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

                                                      

 § 4.  Płatności

 1. Płatności z tytułu zamówień należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu PayU.
 2. Składając zamówienie Klient powinien wybrać jedną z dostępnych opcji płatności:
 • system PayU;
 • BLIK;
 • dane z karty płatniczej.
 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto i zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 

§ 5.  Wysyłka i odbiór zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej liczonych od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.
 2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób przesyłki. Koszt przesyłki dodawany jest do kwoty zamówienia.
 3. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki zaleca się sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, zaś informację o zaistniałej sytuacji przesłać na adres e-mail: sklep@artmuseum.pl. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby produkty prezentowane w Sklepie były dostępne w terminach realizacji zamówienia, w przypadku, gdyby niektóre z oferowanych produktów nie były w danej chwili dostępne Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o najbliższym terminie dostępności produktu. W takim przypadku Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy według swego wyboru w całości lub w części.

 

§ 6.  Reklamacja

 1. Sprzedawca oświadcza, iż oferowane Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@artmuseum.pl z dopiskiem „Sklep internetowy - reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Wzór protokołu reklamacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 

§ 7.  Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, wysyłając skan po wypełnieniu na adres e-mail: sklep@artmuseum.pl lub pocztą na adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w zd. 1. W przypadku złożenia odstąpienia na formularzu i dołączenia paragonu nie jest wymagane sporządzenie dodatkowego protokołu zwrotu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • kiedy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • kiedy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • kiedy przedmiotem umowy są czasopisma, dzienniki lub periodyki, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru na adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej jako bezpośredni koszt zwrotu rzeczy obciąża Konsumenta.
 2. Zwracany przez Konsumenta towar powinien posiadać oryginalną metkę, nie nosić śladów użytkowania oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Sprzedawca potwierdzi mailowo otrzymany zwrot towaru. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Sprzedawca otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8. Ochrona Danych Osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@artmusuem.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Agnieszki Koseli.
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży towarów, w tym obsługą złożonego zamówienia, wystawienia dokumentu księgowego, obsługą reklamacji, prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie (firmy kurierskie), w adekwatnym dla tego celu zakresie.
 5. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą Sklepu oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba, że odrębne przepisy zobowiązują nas, aby postąpić inaczej.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych,
  do otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i jego obsługi.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach dotyczących Konsumentów a nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym sklep.artmuseum.pl. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie .pdf ze strony sklep.artmuseum.pl z zakładki „Regulamin e-Sprzedaży”. Klient ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Konsumenta sądem właściwym jest sąd ustalony stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

- informacji na temat pozasądowych sposobów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 1. Sprzedawca ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 

 

 

Załącznik nr 1 - POUCZENIE

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@artmuseum.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa wyżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane płatności za  zakupione towary niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Koszty bezpośrednie związane ze zwrotem towaru ponoszą Państwo.

 

Załącznik nr 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

 

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
W WARSZAWIE

ul. Pańska 3

00-124 Warszawa

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer paragonu/faktury oraz zwięźle opisać przedmiot umowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zakupionego w dniu: . . . . . . . . . . . . . . . odebranego w dniu: ………………………………….

 

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

……………………………………….

Podpis Konsumenta

 

 

 

Załączniki:

 • paragon

 

 

Załącznik nr 3 – FORMULARZ REKLAMACJI

 

 

Miejscowość, data: 

Do: 

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Imię, nazwisko: 

Adres konsumenta: 

Nr zamówienia:  

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………. (słownie: …………………………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

*niepotrzebne skreślić