Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

a) Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych. Administratorem danych osobowych jest właściciel Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, NIP: 525-234-18-32, REGON: 140187435, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 58/2005 zwane dalej („Muzeum”).

b) Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

c) Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

a) Dane Osobowe to informacje dotyczące Użytkowników o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dotyczą, czyli takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza na podstawie takich cech jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, adres IP komputera lub jednej bądź kilku cech określających tożsamość osoby fizycznej (fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, społeczną).

b) Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności prawem polskim oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

c) Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza operacje wykonywane na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

d) Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:
• podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
• przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

e) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia jest jednocześnie niezbędne do realizacji sprzedaży wysyłkowej przez Sklep.

3. Cel zbieranych danych

a) Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• umożliwienia rejestracji w Sklepie
• składania i realizacji zamówień
• szybkiego zidentyfikowania Klienta wraz z zakupionymi przez niego towarami w przypadku zgłoszenia reklamacji.
• ułatwienia Klientom dokonywania ewentualnych przyszłych zamówień uzupełniających.
• doradztwa w zakresie zakupionego produktu/produktów.
• prowadzenia statystyk i analiz sprzedaży.

4. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

a) Zawarcie umowy kupna ze Sklepem przez Klienta.

b) Zgoda na przetwarzanie udzielona przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych zawsze jest wyrażana poprzez działanie osoby wyrażającej zgodę, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

c) Obowiązek prawny Sklepu do wywiązania się z umowy zawartej z Klientem.

d) Prawnie uzasadnione interesy Sprzedawcy - w celach marketingu bezpośredniego (w związku z wyrażoną zgodą) oraz w celu zapobiegania oszustwom.

5. Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (pliki cookies, preferowane sposoby zakupu), w celu dostosowania oferty Sklepu do indywidualnych preferencji (np. poprzez wyświetlanie na stronie sklepu produktów ostatnio oglądanych przez danego Użytkownika w celu ułatwienia ich ponownego odnalezienia w ofercie sklepu.) oraz w celach statystycznych.

6. Ciasteczka (cookies)

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów. Strony w domenie wykorzystują ciasteczka tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin tych serwisów. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

a) Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Sprzedawcy lub bezpośrednio na rzecz Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym realizacji umów, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

b) Sprzedawca posiada prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

Aby się z nami skontaktować w zakresie danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@artmuseum.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

9. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane Osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.