Wydawnictwo

Wydawnictwo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie publikuje monografie naukowe, katalogi wystaw oraz literaturę popularnonaukową (w tym przekłady książkowe).

W działalności wydawniczej stosujemy wysokie standardy przyjęte dla publikacji o charakterze akademickim. Po przyjęciu tekstu do druku i dopełnieniu stosownych formalności pracujemy z autorem lub autorką nad opracowaniem redakcyjnym książki w oparciu o recenzje wewnętrzne lub naukowe. Proces kompleksowego przygotowania do druku obejmuje również niezbędną adiustację tekstu, opracowanie techniczne i typograficzne, korekty i rewizje korekty tekstu. Zapewniamy autorom i autorkom możliwość przeprowadzenia autorskiej korekty tekstu przed drukiem. Monografie naukowe opatrujemy niezbędnym aparatem naukowym (bibliografia, indeks, źródła).

Teksty (propozycje wydawnicze) zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie powinny być zgodne z zakresem tematycznym wydawcy (sztuka i kultura współczesna, społeczne aspekty twórczości artystycznej) oraz spełniać wymagania formalne stawiane publikacjom książkowym, w tym akademickim.

Książki publikowane przez Wydawnictwo są recenzowane przed dopuszczeniem do druku; recenzje mają charakter rekomendacji, ostateczna decyzja należy do redakcji Wydawnictwa. Opieramy się na recenzjach wewnętrznych (co najmniej dwóch), a w przypadku publikacji o charakterze monografii naukowych, spełniających kryteria tematyczne Wydawnictwa, prace kierowane są do recenzji naukowych, konkludowanych wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku (z ewentualnymi poprawkami) bądź jej odrzuceniu. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia propozycji wydawniczych bez przekazania ich do recenzji.

s2.jpg s4.jpg s8.jpg